0
Eibauer Bier- und Traditionszug“
der Gemeinde Kottmar
Das große Spektakel rund ums Bier, seit 1993 alljährlich Ende Juni
 

Prohlášení o ochraně osobních údajů

1. Ochrana osobních údajů v kostce

Všeobecné pokyny

Následující pokyny poskytují jednoduchý přehled o tom, co se děje s vašimi osobními údaji, když navštívíte naše webové stránky. Osobní údaje jsou všechny údaje, pomocí kterých vás lze identifikovat. Podrobné informace o předmětu ochrany údajů naleznete v našem prohlášení o ochraně údajů pod tímto textem.

Sběr dat na našem webu

Kdo je odpovědný za sběr dat na našem webu?

Zpracování dat na tomto webu provádí jeho provozovatel, jehož kontaktní údaje naleznete v tiráži těchto stránek.

Jak shromažďujeme vaše údaje?

Vaše údaje budou shromažďovány na základě toho, že nám je poskytnete. Zde se může jednat např. o údaje, které zadáváte do kontaktního formuláře.

Naše IT systémy automaticky shromažďují další data, když navštívíte web. To jsou především technické údaje např. internetový prohlížeč, operační systém nebo čas návštěvy stránky). Tato data se zaznamenávají automaticky, jakmile vstoupíte na náš web.

Na co používáme vaše data?

Některá data budou uchována za účelem zajištění bezchybného poskytování webových stránek. Další údaje lze použít k analýze vašeho chování jako uživatele.

Jaká máte práva ohledně vašich údajů?

Máte právo kdykoli zdarma dostávat informace o původu, příjemci a účelu vašich uložených osobních údajů. Máte také právo požádat o opravu, zablokování nebo vymazání těchto údajů. Máte-li jakékoli další dotazy týkající se ochrany údajů, můžete nás kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v tiráži. Kromě toho máte právo podat stížnost u odpovědného dozorčího úřadu.

Máte také právo požádat, aby za určitých okolností bylo zpracování vašich osobních údajů omezeno. Podrobnosti naleznete v prohlášení o ochraně údajů v části „Právo na omezení zpracování“.

2. Obecné pokyny a povinné informace

Ochrana osobních údajů

Provozovatelé těchto stránek berou ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. S vašimi osobními údaji zacházíme důvěrně a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně údajů a tímto prohlášením o ochraně údajů.

Při používání tohoto webu jsou shromažďovány různé osobní údaje. Osobní údaje jsou data, pomocí kterých můžete být osobně identifikováni. Toto prohlášení o ochraně údajů vysvětluje, jaká data shromažďujeme a k čemu je využíváme. Vysvětluje také, jak a za jakým účelem se tak děje.

Chtěli bychom zdůraznit, že přenos dat na internetu (např. při komunikaci e-mailem) může mít bezpečnostní mezery. Není možné zcela chránit data před přístupem třetích stran.

Informace o odpovědném subjektu

Odpovědným orgánem pro zpracování dat na této webové stránce je:

Gemeinde Kottmar
OT Eibau
Hauptstr. 62
02739 Kottmar

Telefon: +49 35 86 – 78 04 0
E-mail: info@gemeinde-kottmar.de

Odpovědným orgánem je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s ostatními rozhoduje o účelech a prostředcích zpracování osobních údajů (např. jména, e-mailové adresy atd.).

Osoba pověřená dohledem nad ochranou osobních údajů

Pro naši společnost jsme jmenovali inspektora ochrany údajů.

Paní Yvonne Schubert

(adresa, jak je uvedeno výše)
Telefon: +49 35 86 – 78 04 32

E-mail: yvonne.Schubert@gemeinde-kottmar.de

Zrušení vašeho souhlasu se zpracováním údajů

Mnoho operací zpracování dat je možných pouze s vaším výslovným souhlasem. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Postačí nám neformální oznámení e-mailem. Zákonnost zpracování údajů prováděného do odvolání zůstává zrušením nedotčena.

Právo vznést námitku proti shromažďování osobních údajů ve zvláštních případech a proti přímé reklamě (čl. 21 GDPR)

Pokud je zpracování dat založeno na čl. 6 odst. 1 písm. e nebo f GDPR, máte právo kdykoli protestovat proti zpracování vašich osobních údajů z důvodů, které vyplývají z vaší konkrétní situace; to platí také pro profilování vycházejícího z těchto ustanovení. Příslušný právní základ, na kterém je zpracování založeno, lze nalézt v tomto prohlášení o ochraně údajů. Pokud podáte námitku, nebudeme dále zpracovávat vaše osobní údaje, jestliže nebudeme moci prokázat přesvědčivé legitimní důvody ke zpracování, které převáží vaše zájmy, práva a svobody nebo že zpracování slouží k prosazování, výkonu nebo obraně právních nároků (námitka podle čl. 21 odst. 1 GDPR).

Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány pro účely přímé reklamy, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů za účelem takové reklamy; to platí také pro profilování, jestliže je spojeno s přímou reklamou. Budete-li mít námitky, vaše osobní údaje již nebudou použity pro účely přímého marketingu (námitka podle čl. 21 odst. 2 GDPR).

Právo podat stížnost u příslušného orgánu dozoru

V případě porušení GDPR má dotčená osoba právo podat stížnost orgánu dozoru, zejména v členském státě svého obvyklého pobytu, na pracovišti nebo v místě údajného porušení. Právo podat stížnost se nedotýká jiných správních nebo soudních opravných prostředků.

Právo na přenos dat

Máte právo na to, aby data, která zpracováváme automaticky na základě vašeho souhlasu nebo ve formě smlouvy, byla předána vám nebo třetí straně v běžném strojově čitelném formátu. Pokud požadujete přímý přenos údajů jiné odpovědné osobě, uskuteční se to pouze tehdy, jestliže je to technicky proveditelné.

SSL nebo TLS šifrování

Tato stránka používá šifrování SSL nebo TLS z bezpečnostních důvodů a pro ochranu přenosu důvěrného obsahu, jako jsou objednávky nebo dotazy, které nám jako provozovateli stránky zasíláte. Šifrované připojení můžete rozpoznat podle skutečnosti, že se řádek adresy prohlížeče mění z „http: /­/­“ na „https: /­/­“ a podle symbolu zámku v řádku prohlížeče.

Pokud je aktivováno šifrování SSL nebo TLS, data, která nám předáte, nemohou číst třetí strany.

Informace, blokování, mazání

V rámci příslušných právních ustanovení máte právo na bezplatné informace o vašich uložených osobních údajích, jejich původu a příjemci a účelu zpracování údajů, a pokud je to nutné, právo na opravu, blokování nebo vymazání těchto údajů. Máte-li jakékoli další otázky týkající se osobních údajů, můžete nás kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v tiráži.

Právo na omezení zpracování

Máte právo požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů. Můžete nás kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v tiráži. Právo omezit zpracování existuje v následujících případech:

· Pokud napadnete přesnost vašich osobních údajů, které jsou u nás uloženy, obvykle potřebujeme čas, abychom to zkontrolovali. Máte právo požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů po dobu trvání kontroly.
· Pokud je zpracování vašich osobních údajů nezákonné, můžete místo vymazání požádat o omezení zpracování údajů.
· Pokud již vaše osobní údaje nepotřebujeme, ale potřebujete je vy k obhajobě nebo uplatnění právních nároků, máte právo požádat o omezení zpracování osobních údajů místo toho, aby byly vymazány.
· Pokud jste podali námitku v souladu s čl. 21 odst. 1 GDPR, je nutné zvážit vaše a naše zájmy. Jestliže není jasné, čí zájmy převažují, máte právo požádat o omezení
zpracování vašich osobních údajů.

Pokud jste omezili zpracování vašich osobních údajů, mohou být tato data - kromě jejich uchovávání - získána pouze s vaším souhlasem za účelem uplatňovat nebo bránit právní nároky nebo chránit práva jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo členského státu.

Námitky proti reklamním e-mailům

Tímto protestujeme proti vuužití kontaktních údajů zveřejněných v rámci povinné tiráže pro zasílání nevyžádaných reklamních a informačních materiálů. Provozovatelé stránek si výslovně vyhrazují právo podniknout právní kroky v případě nevyžádaného zasílání reklamních informací, jako jsou spamové e-maily.

3. Sběr dat na našem webu

Cookies

Některé webové stránky používají tzv. Cookies. Cookies nepoškodí váš počítač a neobsahují žádné viry. Soubory cookie slouží k tomu, aby byla naše nabídka uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy v počítači a v prohlížeči.

Většina souborů cookie, které používáme, jsou tzv. Relační soubory cookie. Po vaší návštěvě budou automaticky odstraněny. Ostatní soubory cookie zůstanou v zařízení, dokud je vy neodstraníte. Tyto soubory cookie nám umožňují rozpoznat váš prohlížeč při příští návštěvě.

Pokud jsou cookies deaktivována, může být funkce tohoto webu omezena.

Cookies, která jsou vyžadována k provádění procesu elektronické komunikace nebo k poskytování určitých funkcí, které požadujete (např. funkce nákupního košíku), se ukládají na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webu má oprávněný zájem na ukládání cookies pro technicky bezchybné a optimalizované poskytování svých služeb. Jsou-li uloženy další soubory cookie (např. soubory cookie pro analýzu vašeho chování při surfování), řeší se v tomto prohlášení o ochraně údajů samostatně.

Soubory protokolu serveru

Poskytovatel stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace do tzv. Souborů protokolu serveru, které nám váš prohlížeč automaticky předává. To jsou:

· Typ a verze prohlížeče
· Použitý operační systém
· URL odkazu
· Název hostitele přístupového počítače
· Čas požadavku serveru
· IP adresa

Tato data nejsou sloučena s jinými zdroji dat.

Data se zaznamenávají na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webu má legitimní zájem na technicky bezchybné prezentaci a optimalizaci své webové stránky - za tímto účelem musí být zaznamenány soubory protokolu serveru.

Statistiky BLUEPAGE

Tento web používá CMS pro vlastní statistiky - plugin. Za tímto účelem je nastaven soubor cookie SESSION (existuje pouze dočasně do konce relace prohlížeče). Všechna shromážděná data jsou kompletně uložena na webovém serveru našeho poskytovatele. Přístupové údaje zahrnují: název navštíveného webu, jazykovou verzi, soubory ke stažení, datum a čas přístupu, typ a verzi prohlížeče, operační systém uživatele, systémové informace, jako je rozlišení a barvy obrazovky, zemi původu, URL-adresu odkazujícího (dříve navštívenou stránku), IP-adresu (anonymizovanou) a žádajícího poskytovatele. Data protokolu se používají pouze pro statistická vyhodnocení za účelem provozu, zabezpečení a optimalizace nabídky.

V případě neobvyklých zobrazení stránek (např. zobrazení neexistujících stránek nebo parametrů) se z bezpečnostních důvodů (např. pro objasnění útoků hackerů, zneužití nebo podvodných akcí) po dobu maximálně jednoho měsíce uloží další informace o souboru protokolu (včetně neanonymizované IP-adresy) a poté se odstraní. Data, jejichž další uložení je vyžadováno pro účely důkazů, jsou vyloučena z výmazu, dokud není příslušná událost definitivně vyjasněna.

Ukládání uživatelských dat je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na anonymizované analýze chování uživatelů, aby mohl dále rozšiřovat a optimalizovat své webové stránky a nepředstavoval žádné riziko pro práva a svobody subjektů údajů.

Kontaktní formulář

Pokud nám zašlete kontaktní formulář, budou vaše údaje z formuláře žádosti, včetně kontaktních údajů, které jste zde uvedli, pro účely zpracování žádosti a pro případ dalších otázek uloženy. Tyto údaje nebudeme předávat bez vašeho souhlasu.

Zpracování údajů uvedených v kontaktním formuláři probíhá výhradně na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR). Tento souhlas můžete kdykoli odvolat. Postačí nám neformální oznámení e-mailem. Zákonnost operací provedených při zpracování údajů před zrušením zůstává zrušením nedotčena.

Údaje, které jste zadali v kontaktním formuláři, zůstávají u nás, dokud nepožádáte o vymazání, nezrušíte svůj souhlas s uložením nebo účel uložení dat již neplatí (např. poté, co byla vaše žádost zpracována). Povinná právní ustanovení - zejména doba uchovávání - zůstávají nedotčena.

Žádost e-mailem, telefonem nebo faxem

Pokud nás kontaktujete e-mailem, telefonicky nebo faxem, vaše žádost, včetně všech osobních údajů z ní vyplývajících (jméno, žádost), bude uložena a zpracována pro účely jejího vyřízení. Tyto údaje nebudeme předávat bez vašeho souhlasu.

Tato data jsou zpracovávána na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, pokud vaše žádost souvisí s plněním smlouvy nebo je-li to nezbytné k provedení předsmluvních opatření. Ve všech ostatních případech je zpracování založeno na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR) a /­ nebo na našich oprávněných zájmech (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR), protože máme oprávněný zájem na účinném zpracování žádostí, které jsou nám zaslány.

Data, která nám pošlete prostřednictvím požadovaných kontaktních údajů, zůstanou u nás, dokud si nevyžádáte vymazání, odvolání souhlasu s uložením nebo dokud účel uložení dat již přestane platit (např. poté, co byla vaše žádost zpracována). Povinná zákonná ustanovení - zejména zákonné lhůty pro uchovávání údajů - zůstávají nedotčena.

Zpracování dat (osobní a smluvní údaje)

Shromažďujeme, zpracováváme a používáme osobní údaje pouze v případě, že jsou nezbytné pro zdůvodnění, obsah nebo změnu právního vztahu (stávající údaje). To se provádí na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, který umožňuje zpracování dat ze smlouvy nebo předsmluvních opatření. Shromažďujeme, zpracováváme a používáme osobní údaje o využívání našich webových stránek (údaje o používání), pokud je to nezbytné pro umožnění uživateli čerpat službu nebo pro její vyúčtování.

Shromážděné údaje o zákaznících budou po dokončení objednávky nebo ukončení obchodního vztahu odstraněny. Zákonné doby uchovávání zůstávají nedotčeny.

4. Pluginy a nástroje

YouTube s rozšířenou ochranou dat

Náš web používá pluginy z webu YouTube. Stránky provozuje společnost Google Ireland Limited (dále jen „Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Používáme YouTube v režimu rozšířené ochrany dat. Podle YouTube tento režim znamená, že YouTube neuloží žádné informace o návštěvnících tohoto webu, než si video prohlédnou. Režim rozšířené ochrany dat však nutně nevylučuje přenos dat partnerům YouTube. Tak se například bez ohledu na to, zda sledujete video, YouTube připojí k síti Google DoubleClick. Jakmile na našem webu spustíte video YouTube, naváže se připojení k serverům YouTube. Server YouTube je informován o tom, které z našich stránek jste navštívili. Pokud jste přihlášeni ke svému YouTubovému účtu, povolíte YouTube přiřadit své chování při surfování přímo vašemu osobnímu profilu. Tomu můžete zabránit odhlášením se z uvedeného účtu.

Po spuštění videa může YouTube na vašem koncovém zařízení uložit různé soubory cookie. Pomocí tohoto souboru cookie může YouTube dostávat informace o návštěvnících našich webových stránek. Tyto informace se používají, mimo jiné, ke shromažďování statistik videa, zlepšování uživatelské přívětivosti a předcházení podvodům. Soubory cookie zůstanou v zařízení, dokud je neodstraníte.

Po přehrání videa na YouTube se případně mohou spustit další procesy zpracování dat, na které nemáme žádný vliv.

YouTube se používá v zájmu atraktivní prezentace našich online nabídek. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Další informace o ochraně údajů na YouTube naleznete v jejich prohlášení o ochraně údajů na adrese: https:/​­/​­policies.google.com/​­privacy?hl=de.

Adobe Fonts

Naše webové stránky používají fonty společnosti Adobe pro jednotné zobrazení určitých písem. Poskytovatelem je Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA (Adobe).

Při návštěvě našeho webu načte váš prohlížeč požadovaná písma přímo od společnosti Adobe, aby se mohla na vašem zařízení zobrazit správně. Váš prohlížeč se připojuje k serverům Adobe ve Spojených státech. To dává společnosti Adobe na vědomí, že náš web byl přístupný prostřednictvím vaší IP-adresy. Podle společnosti Adobe nejsou při poskytování písem uloženy žádné soubory cookie.

Společnost Adobe je certifikována podle EU-US Privacy Shield. Privacy Shield je dohoda mezi Spojenými státy americkými a Evropskou unií, jejímž cílem je zajistit dodržování evropských norem na ochranu údajů. Více informací je k dispozici na: https:/​­/​­www.adobe.com/​­de/​­privacy/​­eudatatransfers.html.

Používání písem Adobe je nezbytné k zajištění jednotného písma na našem webu. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Další informace o fontech Adobe naleznete na adrese: https:/​­/​­www.adobe.com/​­de/​­privacy/​­policies/​­adobe-fonts.html.

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Adobe najdete na adrese:
https:/​­/​­www.adobe.com/​­de/​­privacy/​­-policy.html

Mapy Google

Tato stránka používá API z mapové služby Google Maps. Poskytovatelem je Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Chcete-li používat funkci Mapy Google, je nutné uložit vaši IP adresu. Tyto informace se přenesou a uloží na server Google v USA. Poskytovatel této stránky nemá žádný vliv na tento přenos dat.

Používání Map Google je v zájmu atraktivní prezentace našich online nabídek a snazšího nalezení míst, která jsme na webu uvedli. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Další informace o nakládání s uživatelskými daty naleznete v prohlášení společnosti Google o ochraně dat: https:/​­/​­policies.google.com/​­privacy?hl=de.

OpenStreetMap

Používáme mapovou službu od OpenStreetMap (OSM). Poskytovatelem je Open Street Map Foundation (OSMF), 132 Maney Hill Road, Sutton Coldfield, West Midlands, B72 1 JU, Velká Británie.

Pokud navštívíte web, který obsahuje OpenStreetMap, budou mj. vaše IP adresa a další informace o vašem chování na tomto webu předány OSMF. Za tímto účelem může OpenStreetMap ukládat cookies do vašeho prohlížeče. Jedná se o textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a které umožňují analýzu vašeho používání webu. Ukládání cookies můžete zabránit nastavením příslušného softwaru prohlížeče; rádi bychom však zdůraznili, že v tomto případě nebudete moci plně využívat všech funkcí této webové stránky.

Vaše poloha může být také zaznamenána, pokud jste to v nastavení svého zařízení – např. v telefonu -povolili. Poskytovatel této stránky nemá žádný vliv na tento přenos dat. Podrobnosti najdete v prohlášení o ochraně dat OpenStreetMap na následujícím odkazu: https:/​­/​­wiki.openstreetmap.org/​­wiki/​­Privacy_Policy.

OpenStreetMap se používá v zájmu atraktivní prezentace našich online nabídek a snadného nalezení míst, která jsme na webu uvedli. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

11.04.2018
 
 
Tato webová stránka používá Cookies. Nejsou v nich však ukládány žádné osobní údaje. Dalším používáním této stránky vyjadřujete svůj souhlas s použitím Cookies. Další informace
ROZUMÍM